Erda og Christian Schrøders Fond støtter det aktive musikliv i Danmark, særlig amatørmusiklivet. Professionelle projekter støttes således kun undtagelsesvist.

Ansøgninger pr. e-mail behandles ikke. Skriftlige ansøgninger om støtte kan indsendes hele året til:

Erda og Christian Schrøders Fond

 C/O CPH LEX, Ny Vestergade 17,1, 1471 København K
Att: Advokat Nicolai Dragsted
Telefon. 24466225, e-mail: nd@cphlex.dk 

Fondens samlede årlige uddeling er for tiden omkring kr. 150.000, og de bevilgede støttebeløb er i reglen i størrelsesordenen 3.000-15.000 kr. pr. projekt.

Bestyrelsen har følgende principper / retningslinjer, som kan være til vejledning for ansøgere:

 1. Amatørmusikken prioriteres forud for den rent professionelle musik.
 2. Bestyrelsen bestræber sig på at sprede virkningen af sine tilskud, f.eks. ved at yde støtte til instrumentkøb til orkestereje, således at et instrument med tiden kan komme flere til gode. Fonden støtter som hovedregel ikke instrumentkøb til enkeltpersoner. Orkestrets årsregnskab skal vedlægges som dokumentation for støttebehovet.
 3. Fonden støtter som hovedregel ikke instrumentkøb til enkeltpersoner.
 4. Fonden støtter kun undtagelsesvis meget store projekter, større festivaler etc.
 5. Ansøgninger om rejsetilskud for orkestre, kor eller ensembler vil indtil videre ikke kunne imødekommes.  
 6. Fonden kan indtil videre ikke yde uddannelsesstøtte, herunder støtte til studierejser.  
 7. Fonden uddeler i visse tilfælde legater på eget initiativ, f.eks. som påskønnelse af særlige indsatser inden for musiklivet. 
 8. Koncerter støttes kun hvor bestyrelsen skønner projektet til at være af speciel interesse. Dog kan der søges støtte til transport af store instrumenter og tilskud til solisthonorarer.
 9. Fondens støtte ydes i visse tilfælde som garanti for underskud ved arrangementer.


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs venligst nedenstående retningslinjer omhyggeligt, før ansøgningen indsendes, og husk at vedlægge den fornødne dokumentation. Mangler dokumentationen, vil ansøgningen blive afvist.

Ansøgninger skal indeholde følgende information:

 1. Projektbeskrivelse med omhyggelig begrundelse
 2. Realistiske udgifts- og indtægtsbudgetter
 3. Ansøgers CVR nummer eller - for personlige ansøgere - personnummer, samt
 4. Regnskabsoplysninger, når ansøger er et kor / orkester / ensemble eller en forening.

  Ansøgere om støtte til arrangementer bør endvidere angive
 5. Hvem der står som ansvarlig arrangør
 6. Profil for de forventede udøvende musikere / undervisere / projektledere
 7. Profil for eventuelle forventede deltagende tilhørere samt hvorvidt disse forventes at deltage som udøvende.

Ansøgninger med bilag skal indsendes i et normalt brev. Det bedes på ansøgningen anført, til hvilken bank (navn og registreringsnummer) og hvilket kontonummer et eventuelt legat skal overføres.

Fondsbestyrelsen afholder for tiden 3 årlige møder, hvorfor nogen ventetid i behandlingsfasen må påregnes. Ansøgninger bør indsendes i god tid før et projekt tænkes iværksat. For koncerter eller projekter gælder, at ansøgningen skal være fonden i hænde senest 2 måneder før koncerten finder sted / projektets startdato. Senere indkomne ansøgninger behandles ikke.

Fonden forsøger i videst muligt omfang at reducere administrationsomkostningerne. Således kan man ikke forvente svar, hvis ansøgningen ikke imødekommes, og indsendt materiale som bilag til ansøgninger returneres heller ikke.